Arbetsmiljö på ECE-skolan

I syfte att främja en bra arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa och olyckor, arbetar vi systematiskt på olika sätt med arbetsmiljöfrågor inom ECE skolan. Arbetsmiljöfrågorna är integrerade med verksamhetsfrågorna och ingår som en naturlig del i det löpande samverkansarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens ansvar att åtgärda brister i arbetsmiljön. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, men alla på arbetsplatsen ska delta i arbetet.

Skyddsombudets uppgift är att i samverkan med arbetsgivaren arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Årliga skyddsronder är ett exempel på hur arbetet går till. Det finns också möjlighet att vända sig till sitt skyddsombud för att få råd och stöd i arbetshälsorelaterade frågor. Ett skyddsombud kan exempelvis delta i rehabiliteringssamtal efter en sjukskrivning.

Arbetsmiljöplan

En viktig och återkommande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är den arbetsmiljöplan som årligen tas fram inom respektive skola och som sammanställs i en för KTH gemensam arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska ses som ett levande dokument som ligger till grund för arbetsmiljökommitténs kontinuerliga arbete med att bedöma och förebygga risker och ohälsa.

Arbetsmiljöplan (pdf 681 kB)

Arbetsmiljökommittén

I ECE-skolans arbetsmiljökommitté ingår huvudskyddsombud (HSKO), skyddsombud (SKO) och HR-ansvarig. Kommittén träffas i allmänhet en gång per månad för att diskutera arbetsmiljöfrågor på skolan.

HR-ansvarig, sammankallande

HSKO ECE-skolan, skyddsområde: Avdelningen för KTH Biblioteket

SKO skyddsområde: Vetenskapens Hus, kemi

SKO skyddsområde: Vetenskapens Hus, el

SKO skyddsområde: Avdelningen för Lärande

SKO skyddsområde: Avdelningen för Administration, KTHB:s publika lokaler

Till sidans topp